--%> Lunar & Planetary Lab at The University of Arizona
Gamma Ray Spectrometer - 2001 Mars Odyssey - Lunar and Planetary Lab - The University of Arizona

about GRS learning zone more about mars
[ Latest Results ]
[ Publications ]
[ News/Press ]

[ Press Packets ]

Solar and Heliospheric Phenomena in October-November 2003: Causes and Effects

10.1023/B:COSM.0000046229.24716.02 Veselovsky, I.S.; M.I. Panasyuk, S.I. Avdyushin, G.A. Bazilevskaya, A.V. Belov, S.A. Bogachev, V.M. Bogod, A.V.Bogomolov, V. Bothmer, K.A. Boyarchuk, E.V. Vashenyuk, V.I.Vlasov, A.A. Gnezdilov, R.V. Gorgutsa, V.V. Grechnev, Yu.I. Denisov, A.V. Dmitriev, M. Dryer, Yu.I. Yermolaev, E.A. Eroshenko, G.A. Zherebtsov, I.A. Zhitnik, A.N. Zhukov, G.N. Zastenker, L.M. Zelenyi, M.A. Zeldovich, G.S. Ivanov-Kholodnyi, A.P. Ignat'ev, V.N. Ishkov,O.P.Kolomiytsev, I.A.Krasheninnikov, K. Kudela, B.M. Kuzhevsky, S.V. Kuzin, V.D. Kuznetsov,S.N. Kuznetsov, V.G. Kurt, L.L. Lazutin, L.N. Leshchenko, M.L. Litvak, Yu.I. Logachev, G. Lawrence, A.K. Markeev, V.S. Makhmutov, A.V. Mitrofanov, I.G. Mitrofanov, O.V. Morozov, I.N. Myagkova, A.A. Nusinov, S.N. Oparin, O.A. Panasenco, A.A. Pertsov, A.A. Petrukovich,A.N. Podorol'sky, E.P. Romashets, S.I. Svertilov, P.M. Svidsky, A.K.Svirzhevskaya, N.S. Svirzhevsky, V.A. Slemzin, Z. Smith, I.I. Sobel'man, I. I.; D.E. Sobolev, Yu.I. Stozhkov, A.V. Suvorova, N.K. Sukhodrev, I.P. Tindo, S.Kh. Tokhchukova, V.V. Fomichev, I.V. Chashey,I.M. Chertok, V.I. Shishov, B.Yu. Yushkov, O.S. Yakovchouk, and V.G. Yanke

For More Information: http://www.springerlink.com/content/l915153937884503/fulltext.pdf

Return to Home Page.

Switch to Flash versionLunar and Planetary LabThe University of ArizonaUA Digital ArtsTeam Access: